• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

نام گروه: تکنو کابینت
مدیر گروه: آقای راهنمایی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه صنعتی mdf رویال
مدیر گروه: آقای عابدی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه دکوراسیون داخلی رادیس
مدیر گروه: آجدانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: آقای موسوی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: --
مدیر گروه: مهدی علیزاده
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت نورپردازی دکو لایت
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات نورپردازی
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: گلدیران شیخ بهایی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: تکنو کابینت
مدیر گروه: آقای راهنمایی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: کابینت مشاهیر
مدیر گروه: آقای یوسف جعفری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: خمینی شهر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه سابین چوب سپاهان
مدیر گروه: آقای بنایی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت معماری آرتمیس
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون سایروس
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات سقف
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: پارس پله
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون آریکس دکور
مدیر گروه: آقای مهندس جوادی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه قصر کابینت
مدیر گروه: آقای رضا نجفی سولاری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه معماری خانه آرا
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون الماس سپاهان
مدیر گروه: مهدی خدابخشی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت معماری مهندسی جوکار
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: پرایم
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: اصفهان
مرکز فعالیت: اصفهان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

19