• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

نام گروه: دکوراسیون چوبین دکور
مدیر گروه: احسان امیدعلی
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دنا سازه
مدیر گروه: جناب آقای باقری
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: زیبا تندیس سورین
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: نفیس دکور
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکورسازان البرز
مدیر گروه: -
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دراج
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: نور البرز
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: صنایع چوب و رزین جاوید
مدیر گروه: جناب آقای ناجی
تخصص: خدمات ساختمانی
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت آرایه سبز گل آذین
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: فروشگاه ترنم
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: البرز
مرکز فعالیت: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

10