• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون اسپادانا
مدیر گروه: آقای دهکردی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: بوشهر
مرکز فعالیت: کنگان
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران اسدی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: بوشهر
مرکز فعالیت: برازجان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه خانه نوین
مدیر گروه: آقای رئیسی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: بوشهر
مرکز فعالیت: بوشهر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه دکوراسیون عباسی
مدیر گروه: عبدالحسن عباسی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: بوشهر
مرکز فعالیت: بوشهر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران جباری شعبه 1
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: بوشهر
مرکز فعالیت: بوشهر
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

5