• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون رافتی
مدیر گروه: جناب رافتی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان جنوبی
مرکز فعالیت: بشرویه
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: گروه سناتور
مدیر گروه: جناب آقای کمالی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان جنوبی
مرکز فعالیت: بیرجند
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب پاراکس
مدیر گروه: جناب آقای حسینی نژاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان جنوبی
مرکز فعالیت: بیرجند
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه سناتور
مدیر گروه: جناب آقای غلامی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان جنوبی
مرکز فعالیت: بیرجند
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

3