• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه ایده سازان
مدیر گروه: آقای قدم زاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: اهواز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ام دی اف پلان
مدیر گروه: جناب آقای هادی
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: اهواز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه لونا
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: خرمشهر
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تاپ دکور
مدیر گروه: آقای سعیدی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: اهواز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ارت استیل
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: اهواز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تاپ دکور
مدیر گروه: آقای سعید بسحاق
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: بندر امام خمینی
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فرهنگ استون
مدیر گروه: جناب آقای میرزایی
تخصص: خدمات سنگ
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: دزفول
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه حسین زاده
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: خوزستان
مرکز فعالیت: اهواز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

8