• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون پناهی
مدیر گروه: آقای پناهی
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون بلوط
مدیر گروه: آقای جعفری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: داراب
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی سروش
مدیر گروه: آقای سروش عزیزی
تخصص: تمامی موارد
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب نگین
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون صالحی
مدیر گروه: آقای صالحی
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی بلوط
مدیر گروه: آقای وحید حبیبی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: اقلید
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوب و صنعت تاک
مدیر گروه: آقای محمد صادق پور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: راه پله فلزی خم فارس
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات حفاظ و نرده
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه حمیدی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون آفرند
مدیر گروه: آقای آب روان
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: داراب
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی بلوط
مدیر گروه: آقای جعفری
تخصص: تمامی موارد
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: علیرضا صالحی
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گاردن مارکت
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: فارس
مرکز فعالیت: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

12