آشنایی با تاثیر روانشناسی رنگ ها

رنگ ها سرشار از نیروهای بس خارق العاده هستند . نیروهایی که مانند هسته های انرژی زا و گرما بخش ، تماشاچی خویش را متاثر می سازد. صرف نظر از تاثیرات منفی یا مثبت که بر ضمیر ناخودگاه باقی می گذارند. هنرمند خلاق نه تنها باید در دنیای بیکران رنگ ها به سیر و سیاحت بپردازد و  توشه خویش را از تجربه های علمی آکنده سازد ، بلکه همچننین لازم است تا مفاهیم رنگ را در کلیه ابعاد بشناسد. رنگ ها سرشار از نیروهای بس خارق العاده هستند..

نیروهایی که مانند هسته های انرژی زا و گرما بخش، تماشاچی خویش را متاثر می سازد.  صرف نظر از تاثیرات منفی یا مثبت که بر ضمیر ناخودگاه باقی می گذارند. هنرمند خلاق نه تنها باید در دنیای بیکران رنگ ها به سیر و سیاحت بپردازد و توشه خویش را از تجربه های علمی آکنده سازد ، بلکه همچننین لازم است تا مفاهیم رنگ را در کلیه ابعاد بشناسد. اما مهمترین این ابعاد که اعتبار مفاهیم زیبا شناسی رنگ متکی به آنهاست ابتدا شناخت رنگ به عنوان یکی از برجسته ترین عوامل ترکیببندی و دیگر قدرت رنگ در برقراری ارتباط  است که باید بدانیم . در روانشناسی نوین ، رنگ ها یکی از معیارهای سنجش شخصیت به شمار می ایند ، چرا که هریک تاثیر خاصی در روح و جسم هر فرد باقی می گذارند و ناشنگر وضعیت روانی و جسمی وی هستند انسان از روزگاران دور تحت نفوذ و تاثیر رنگ های پیرامون خویش بوده و در طی صد و چند سال گذشته که صنعت رنگ سازی به اوج تحول خود رسیده ، این تاثیر دوچندان شده و در همه ی ارکان زندگی انسان ها رخنه کرده است. این استفاده روز افزون از رنگ ها تحول زیادی را در زمینه روانشناسی رنگ پدید آورده است. با وجود اینکه اثر رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند اما برخی از تاثیرات رنگ ها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند. در برخی از فرهنگ های قدیمی، از جمله مصری ها و چینی ها از رنگ ها برای درمان استفاده می شده است. این کار که گاهی به آن نور درمانی یا رنگ شناسی نیز گفته می شود هنوز هم به عنوان روش درمان جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد. از رنگ قرمز برای تحریک ذهن و افزایش تمرکز استفاده می شود. از رنگ زرد برای تحریک اعصاب استفاده می شود. از رنگ نارنجی برای بالا بردن سطح انرژی استفاده می شود. از رنگ آبی برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده می شود. از رنگ نیلی برای تسکین ناراحتی های پوستی استفاده می شود. موضوع جدي در مورد رنگ ، روانشناسي رنگ و تأثير آن بر روي محيط پيرامون است. انتخاب رنگ مناسب از نظر روحيه اي كه آن رنگ ايجاد ميكند، بسيار حائز اهميـت اسـت و طراحـانحرفه اي از اين موضوع خيلي زياد استفاده مي كنند. به عنوان مثال، در فروشگاه كه قرار است مشتري هر چه بيشتر پول خرج كند، بايد رنگ و فضايي چشمگير به كار برد تا اجنـاس جلـوه مضاعف پيدا كنند و يا در يك سالن توليد كه كاركنان بايـد از پويـايي لازم برخـوردار باشـند، رنگ مناسب در فضاي سالن حضور داشته باشد. يا فضاي اتاق نشيمن كه قـرار اسـت محيطـي صميمي براي صحبت هاي خانوادگي باشد و اشتياق اعضاي خانواده را برانگيزد ، بايـد از رنـگ در خور برخوردار باشد. منظور از رنگ هاي گرم، رنگ هايي هستند كه احساس گرما، خورشيد را در ذهن بيننده زنده ميكنند. اين نوع رنگ ها را بيشتر در داخل ساختمان هايی مورد استفاده قرار مـي دهنـد كـه فقدان نور خورشيد را القاء و فقدان آن را جبران كنند. رنگ هايي كه مايه آبي در آنها باشد در ذهن انسان زمستان، يخ، برف و آب را متبادر مي سازد. در رنگ آميزي داخلي از اين رنگ ها به منظور بي اثر سـاختن تـأثير نـور زيـاد و يـا مسـتقيم خورشيد نيز استفاده می شود. اگر از اين رنگ ها به طور صحيح استفاده نشود موجب انـدوه و كسالت و دلسردي در روحيه كاركنان خواهد شد.

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

  1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما